Serwisy specjalne

Menedżer z francuskim dyplomem

Menedżer z francuskim dyplomem

O tym, dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Polsko-Francuskiego Programu Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA, rozmawiamy z ich dyrektorem prof. zw. dr. hab. Tomaszem Domańskim.

LIFE IN. Łódzkie Od jak dawna studia te funkcjonują na Uniwersytecie Łódzkim?Tomasz Domański:

Nieprzerwanie od roku 1993, czyli od 27 lat. To bez wątpienia najstarsze studia z zakresu zarządzania w Polsce realizowane w języku francuskim. Program prowadzimy wspólnie z Instytutem Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon III we Francji. Ra­zem stworzyliśmy studia, które odpowiadają standardom francuskim i europejskim, co potwierdzone jest prawem do przyznawania naszym absolwentom francuskiego dyplomu zarządzania Master en Management et Admini­stration des Entreprises Uniwersytetu Lyon III oraz świa­dectwa ukończenia studiów podyplomowych typu MBA Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Do kogo są skierowane?

Studia przygotowują nowoczesne kadry zarządzające dla międzynarodowych firm działających w sektorze produk­cji, handlu i usług, polsko-francuskich spółek, polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Ab­solwenci – tak Francuzi, jak i Polacy, stają się cenionymi współpracownikami dla przedsiębiorstw nawiązujących kontakty gospodarcze w obu krajach. Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w renomowanych fir­mach polskich i zagranicznych, ukończenie tych studiów staje się więc dla nich ważnym etapem w procesie budo­wania kariery zawodowej.

Ile osób każdego roku rozpoczyna naukę?

Od 15 do 20 osób. To studia skierowane do osób, które wła­dają językiem francuskim, a tych, nad czym bardzo ubo­lewam, nie ma zbyt wielu. Tym bardziej cieszy mnie fakt, o czym już wspomniałem, że funkcjonują nieprzerwanie do 27 lat. Każdego roku studiują u nas zarówno Francuzi, jak i Polscy, bywają też obywatele innych krajów, w któ­rych włada się językiem francuskim. Studiuje sporo mło­dych Francuzów, mających polskie korzenie. Przyjeżdżają poznać kraj swoich przodków, jednocześnie uczą się i pra­cują, odbywając staże w różnych przedsiębiorstwach.

W jakich językach prowadzone są zajęcia?

Do niedawna w polskim i francuskim, obecnie wyłącznie angielskim i francuskim. Wykładowcami są znani pro­fesorowie Uniwersytetu Lyon III (Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem) oraz Uniwersytetu Łódzkiego: re­prezentujący wydziały: Zarządzania, Studiów Międzyna­rodowych i Politologicznych, Prawa i Administracji, jak również środowiska niezależnych doradców i konsultan­tów przedsiębiorstw.

Co obejmuje program studiów?

Program studiów obejmuje 360 godzin wykładów, semina­riów, ćwiczeń. Znajdują się w nim wszystkie podstawowe dyscypliny zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedmio­ty pomocnicze, które mają nauczyć rozumienia różnorod­nych uwarunkowań procesu podejmowania decyzji mene­dżerskich. Nasz program pozwala doskonale łączyć pracę ze studiami. Zajęcia odbywają się przez trzy semestry, co dwa tygodnie, w weekendy: soboty i niedziele, co nie koliduje z obowiązkami zawodowymi. Niewątpliwym atutem naszej oferty, obok wysokiego poziomu kształcenia, jest konkuren­cyjna cena – 7 500 złotych za cały cykl studiów dla studentów z krajów UE. Program kończy się przygotowaniem projektu biznesowego nastawionego na rozwiązanie konkretnego problemu menedżerskiego w wybranej firmie. Praca dyplo­mowa przygotowywana jest w języku francuskim i broniona przed polsko-francuską komisją.

Jak pozyskujecie kandydatów?

Przede wszystkim staramy się dotrzeć do osób mówiących po francusku. Studia rekomendują nasi absolwenci, współ­pracujemy z Izbą Polsko-Francuską, filologiami romańskimi na uniwersytetach w całym kraju, zagranicznymi korpora­cjami. Bardzo dużą rolę ogrywa też marketing szeptany.