Biznes

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Przedsiębiorcy już korzystają z jednorazowych pożyczek do 5 tysięcy złotych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty bieżącej działalności. Do rozpatrzenia jest na razie 25 wniosków, a trzech przedsiębiorców już dostało pieniądze.

Pożyczki są dedykowane mikroprzedsiębiorcom tj. zatrudniającym do 10 pracowników, prowadzącym działalność przed 1 marca 2020 r., którzy osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro (art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Wysokość pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł, a pieniądze są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Czas spłaty to 12 miesięcy, jest karencja spłaty kapitału z odsetkami na 3 miesiące licząc od daty udzielenia wsparcia. Pożyczka może być umorzona – na wniosek mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od jej udzielenia stan zatrudnienia nie zmniejszy się w stosunku do stanu na 29 lutego 2020 r. (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi – drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub zostawiając kopertę w pojemniku wystawionym przed siedzibą PUP przy ul. Milionowej 91.

Szczegółowe informacje oraz druki do wypełnienia na: https://lodz.praca.gov.pl/-/11919209-nowe-instrumenty-rynku-pracy

Źródło: uml.lodz.pl