Wydania specjalne

Znajomość francuskiego kluczem do kariery

Znajomość francuskiego kluczem do kariery

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej od lat nieustannie rozwija współpracę z Francją – nie tylko z francuskimi uczelniami, ale również z Ambasadą Francji w Polsce oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi rozwój francuskiej kultury w naszym kraju.

Co Politechnikę Łódzką łączy z Francją? Przede wszyst­kim długoletnia współpraca, która zaczęła się pod ko­niec lat 80. z inicjatywy profesora Jana Krysińskiego.

Będąc rektorem przyjął wówczas strategię inter­nacjonalizacji zorientowaną na Francję. Współpraca powoli się rozwijała, aż w 1997 roku w ramach istnie­jącego już pięć lat Centrum Kształcenia Międzynaro­dowego decyzją rektora utworzono kierunek w języku francuskim – opowiada prof. Dorota Piotrowska, dy­rektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Poli­techniki Łódzkiej.

Chętnych do studiowania coraz więcej

Centrum Kształcenia Międzynarodowego to był wów­czas taki unikat nie tylko w skali kraju, żadna uczel­nia w Polsce i na świecie nie miała osobnej jednostki, która zajmowałaby się prowadzeniem kierunków stu­diów w językach obcych. A ponieważ studia w języku angielskim okazały się dużym sukcesem, trzeba było wykorzystać potencjał kadry naukowej oraz doskona­łe dotychczasowe relacje z Francją.

W organizację nowego kierunku zarządzanie i tech­nologia (zarządzanie technologią inżynierii produkcji) bardzo zaangażował się region Auvergne-Rhône-Alpes, którego stolicą jest Lyon. Częste wizyty francuskich pro­fesorów, sprawiły, że zaczęli oni przyglądać się także możliwościom studiowania w języku angielskim, w któ­rym to oferujemy już bardziej wyspecjalizowane kie­runku, i teraz na Politechnice Łódzkiej studiuje już 100 Francuzów – mówi doktor Dorota Piotrowska.

Dzięki zorientowaniu na Francję, Politechnika Łódz­ka jest obecnie najchętniej wybieraną w Polsce uczel­nią przez francuskich studentów. Francuzi wybierają studia w języku angielskim, te we francuskim głównie Polacy. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego rocznie uczy się ponad ośmiuset studentów z 28 kra­jów. Z roku na rok chętnych do studiowania w Łodzi przybywa. – Łódź stała się dla nich atrakcyjna. My też cały czas się rozwijamy, bo chcemy stwarzać studen­tom, jak najlepsze warunki do nauki, świadczyć usługi dydaktyczne na światowym poziomie. Dlatego wpro­wadziliśmy nieco inną politykę kształcenia tzw. flip­ped education – mówi prof. Dorota Piotrowska.

Odwrócona edukacja

W stosunku do tradycyjnego procesu kształcenia mo­del flipped education zakłada odwrócenie roli wykła­du i pracy własnej studenta. Student otrzymuje dostęp do przygotowanych przez prowadzącego materiałów edukacyjnych, z którymi, wykorzystując najnowsze technologie, zapoznaje się samodzielnie w dogod­nym dla siebie momencie i miejscu. Czas na zajęciach z wykładowcą wypełniony jest aktywnościami, które wspomagają lepsze zrozumienie poznanych wcześniej zagadnień. Wdrożenie tego nowego modelu nauczania odbywa się we współpracy z wykładowcami zagra­nicznymi, specjalistami z najlepszych uczelni europej­skich, amerykańskich i australijskich – m.in. Harvard University czy Massachusetts Institute of Technology.

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politech­niki Łódzkiej od lat nieustannie rozwija swą współpra­cę z Francją – nie tylko z francuskimi uczelniami, ale również z Ambasadą Francji w Polsce oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, wspierającymi rozwój francuskiej kultury w naszym kraju. Dzięki temu od dwóch lat w Centrum działa Francuska Akademia Mło­dego Inżyniera, której celem jest wypromowanie języ­ka francuskiego i kultury francuskiej wśród młodzie­ży z Łodzi i regionu łódzkiego, a także uświadomienie im jak wielkie szanse i perspektywy daje znajomość języka francuskiego w późniejszym życiu zawodowym i osobistym. Każdego roku w zajęciach bierze udział 30 30 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Chcemy zachęcić ich do nauki na politechnice i mobilizować do nauki języka francuskiego, który otwiera drogę do zawodowej kariery. W organizację zajęć angażują się też francuskie firmy działające w Łodzi. Mamy jeszcze jeden ciekawy projekt: Klucz francuski, który skierowany jest do nieco młodszych odbiorców, do uczniów szkół podstawowych. Wyła­niamy 60 dzieci, które uczą się u nas języka francu­skiego i technik pracy w grupie.