Ludzie

O mediacjach w biznesie

O mediacjach w biznesie

O tym, dlaczego w biznesie warto korzystać z mediacji, rozmawiamy z Andrzejem Misiakiem, Prezesem Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

LIFE IN. Łódzkie: Zacznijmy od tego, kim jest mediator i dlaczego można mu zaufać?

Andrzej Misiak: Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą, co do zasady, nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu, ale takie usprawnienie komunikacji między nimi, aby same odkryły, co dla nich jest najważniejsze w tej konkretnej sprawie. Mediator może, na wniosek stron pomagać im w formułowaniu propozycji ugodowych. Mediator może również, wyłącznie na zgodny wniosek stron mediacji, zaproponować rozstrzygnięcie sprawy, z którego strony mogą, lecz nie muszą skorzystać. Mediator obowiązany jest zachować bezstronność i neutralność. Nie mogą go więc łączyć osobiste stosunki ze stronami sporu, które ze względu na ich charakter, intensywność lub przedmiot sprawy, mogłyby tę bezstronność w jakikolwiek sposób zaburzać.

Kiedy mediacja ma sens?

Mediacja ma wtedy sens, jeśli strony odchodzą od stołu mediacyjnego z przekonaniem, że rozwiązanie, które wypracowały, jest najlepsze dla nich, w tych danych okolicznościach. Dlatego postanowienia kończące mediacje mają o wiele większą wykonalność niż wyroki sądowe. Szybciej respektujemy coś, co traktujemy jako swoje rozwiązanie, niż te, które narzucają nam inni.

Jak się mają mediacje do negocjacji?

Negocjacje to proces dochodzenia do porozumienia, który prowadzony jest przy wyłącznym udziale stron zaangażowanych w konflikt i ich ewentualnych pełnomocników. Strony same muszą dojść do kompromisu, co często z wielu przyczyn okazuje się niemożliwe, a spór kończy się impasem. Mediacje natomiast, w odróżnieniu od negocjacji, związane są z obecnością osoby trzeciej (mediatora), osoby neutralnej w stosunku do konfliktu, nieangażującej się emocjonalnie w spór, tak jak czynią to strony, co pozwala na szybsze i sprawniejsze osiągnięcie rozwiązania.

W sporach biznesowych warto korzystać z mediacji?

W mediacjach żadna ze stron nie przegrywa. Dzięki mediacji strony niejako same mogą decydować o rozstrzygnięciu konfliktu, nie są uzależnione od decyzji organu czy też wyroku sądu. Mediacje pozwalają utrzymać kontakty biznesowe, strony rozwiązują konflikt pokojowo, dzięki czemu mają szansę na kontynuowanie współpracy w przyszłości. Mediacje w biznesie pomogą szczególnie wtedy, gdy konflikt pojawia się podczas współpracy ze stałymi kontrahentami, menedżerami, pracownikami itp. Ponadto, podkreślić należy, że postępowanie mediacyjne jest dużo krótsze i tańsze od postępowania sądowego. Jak podają statystyki, mediacje w sprawach gospodarczych w Stanach Zjednoczonych i Europie są najczęściej stosowanym sposobem rozwiązywania konfliktów między partnerami biznesowymi. Z mediacji korzystają przedsiębiorcy, którzy mają wysoką świadomość, że to rozwiązanie nie tylko jest lepsze, tańsze i mniej czasochłonne, lecz także ma wpływ na ich wizerunek.

Czy dzięki mediacji można obniżyć koszty firmy?

Oczywiście, gdyż w przypadku zakończenia sprawy poprzez ugodę mediacyjną możemy odzyskać od trzech czwartych do całości kosztów zainwestowanych w zainicjowanie postępowania sądowego w danej sprawie. Natomiast w przypadku ugody mediacyjnej zawartej na etapie przedsądowym, sąd dokonuje jej zatwierdzenia całkowicie bezkosztowo, bez wglądu na wartość przedmiotu sporu. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd wywołuje skutki prawne tożsame do ugody zawartej przed sądem! Ponadto, duże firmy, w których kulturach organizacyjnych nie ma mediacji, znacznie zwiększają koszty swojego funkcjonowania. Wartość kosztów może osiągać sumę wynagrodzeń pracowników za dany rok.

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działa przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

90-135 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 34, pokój 406
tel. 574 859 999
e-mail: biuro@cam-lodz.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00 wtorek, czwartek: 8.00-18.00