Biznes

Mediacja sposobem na rozwiązanie sporów

Mediacja sposobem na rozwiązanie sporów

Chcesz rozwiązać spór ugodowo? Masz konflikt? Skorzystaj z mediacji. Pomoże w tym Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działające w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Mediacji, której koordynatorem jest Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Celem twórców sieci CAM jest popularyzacja mediacji w Polsce i wdrożenie jej do praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości.


Choć słowo mediacja jest powszechnie znane, nie wszyscy wiemy, co tak dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Najprościej rzecz ujmując mediacja to metoda efektywnego rozwiązywania sporu z udziałem osoby trzeciej względem stron konfliktu. W trakcie mediacji strony sporu szukają porozumienia, a w jego osiągnięciu pomaga mediator – osoba neutralna w stosunku do przedmiotu sprawy i bezstronna – nie opowiada się za żadną ze stron. Mediacja jest dobrowolna i poufna, a więc: jej zainicjowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie strony sporu się na nią zgadzają, a nadto można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Poufność oznacza natomiast, iż przebieg mediacji znają tylko jej uczestnicy oraz mediator, którzy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o których dowiedzieli się w trakcie postępowania.

Nie sądowy a ludzki

– Istotę mediacji najlepiej oddaje stwierdzenie, iż jest to „proces ludzki”, a nie sądowy, ze względu na odformalizowaną procedurę oraz możliwość nawiązania dialogu między stronami. Uczestnicy procesu mediacyjnego mają możliwość podejmowania decyzji, co do treści ugody nie tylko w oparciu o ustalone fakty oraz przepisy obowiązującego prawa, ale także w oparciu o normy pozaprawne, w tym etyczne i obyczajowe. To z kolei daje stronom możliwość lepszego wyartykułowania swoich interesów i rzeczywistych potrzeb oraz jest przejawem autonomii w kształtowaniu oczekiwanego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron – mówi radca prawny Andrzej Misiak, Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Mediacja jest procedurą, której można poddać niemal każdy rodzaj sporu. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę np. zadłużenia, sprawy pracownicze, odszkodowawcze, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji, zniesienie współwłasności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, podział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem), czy sprawy sporów sąsiedzkich.

Ugoda kończy sprawę

Porozumienie, jako wynik mediacji przybiera postać ugody, która kończy postępowanie sądowe lub powoduje, że w ogóle do niego nie dochodzi. W warunkach procesu, ugoda zastępuje orzeczenie sądu, a jeśli sprawa nadaje się do egzekucji, ugoda staje się od razu tytułem wykonawczym – bez dodatkowych kosztów i czasu. Najważniejsze, co można zyskać decydując się na mediację, to szansa rzeczywistego i sprawnego rozwikłania sporu, bez potrzeby przeżywania czasochłonnego scenariusza sądowego, w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działa przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 34, pokój 406
tel. 574 859 999
e-mail: biuro@cam-lodz.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00 wtorek, czwartek: 8.00-18.00