Wydarzenia

Klub 500-Łódź ma 30 lat!

Klub 500-Łódź ma 30 lat!

Klub 500-Łódź, Stowarzyszenie Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm, świętować będzie Jubileusz 30-lecia! Uroczystości jubileuszowe zaplanowano 24 maja 2024 r. w Pałacu Herbsta w Łodzi, ul. Przędzalniana 72, na godz. 17.30.

Klub 500-Łódź to stowarzyszenie, które od 30 lat działa na rzecz rozwoju regionu łódzkiego, integrując przedstawicieli środowisk gospodarczych. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez wymianę doświadczeń, organizację spotkań z przedstawicielami życia gospodarczego, polityki, samorządów,  także przedstawicielami świata nauki.
Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje promowanie podmiotów gospodarczych i ich właścicieli oraz prezesów uzyskujących najlepsze wyniki.
Celem Stowarzyszenia jest również wspieranie działań pomagających szefom firm w kierowaniu przedsiębiorstwami. Cel ten legł u podstaw inicjatywy powołania wspólnie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Certyfikacji Menedżerów Regionu Łódzkiego. Jest to unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, stawiane za wzór współpracy uczelni i jej otoczenia społeczno-gospodarczego. Certyfikacja przebiega  na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym. Celem certyfikacji jest doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego, promocja profesjonalnych menedżerów, inspirowanie postaw proaktywnych, zachęta do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez całe życie, a również kreowanie wizerunku województwa łódzkiego jako ośrodka gospodarczego z zasobami ludzkimi w postaci osób zdolnych, dobrze wykształconych  i przedsiębiorczych.
Od 2003 r. Klub przyznaje też nagrodę Klubu 500-Łódź dla autora najlepszej pracy magisterskiej lub licencjackiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ lub Wydziale Zarządzania UŁ. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedsiębiorcy zrzeszeni w Klubie, wybiera najlepszą pracę, a jej autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną. Promotor pracy otrzymuje wyróżnienie w postaci dyplomu.
Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Klub 500-Łódź będzie okazją do wielu rozmów, skorzystania z muzycznej uczty, a także rozkoszowania się smakołykami.
Serdecznie zapraszamy!