Finanse

Marcin Ślawski: O inflacji i słabnącej złotówce

Marcin Ślawski: O inflacji i słabnącej złotówce

.

MARCIN ŚLAWSKI doradca, analityk finansowy i właściciel firmy Superior Investment tłumaczy jak się zabezpieczyć przed postępującą inflacją i spadkiem wartości złotówki.

Inflacja i coraz słabsza polska złotówka – w ostatnim czasie to dwa tematy, które coraz częściej stają się przedmiotem zatroskania wielu osób. Są powody, żeby się nimi martwić?

Według danych i informacji dostępnych w komunikatach GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu tego roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, wzrosły nawet o około 5 procent. To dość dużo. W ramach tak zwanego koszyka dóbr ceny jednych produktów wzrosły więcej, na przykład ceny materiałów budowlanych, żywności, szeroko rozumianej turystyki, a innych mniej. Zdania analityków i ekonomistów odnośnie przyszłej inflacji są trochę podzielone, jedni uważają, że powinna się ona w przyszłym roku utrzymać w okolicach czterech procent, zdaniem innych – jeśli nie nastąpi reakcja Banku Centralnego, czyli stopniowa podwyżka stóp procentowych – to nie jest wykluczony poziom inflacji nawet dwucyfrowy za kilka, kilkanaście miesięcy. Skutkiem działań Banku Centralnego, tak zwanej ekspansywnej polityki monetarnej, jest też stosunkowo słaba polska waluta w relacji głównie do euro. Za jedno euro trzeba zapłacić aż około czterech złotych i 60 groszy (stan na sierpień br.). Ten poziom nie był obserwowany od kilkunastu lat. Rzeczywiście jest tak, że zarówno wysoka inflacja, jak i słabnąca złotówka wydają się martwić Polaków. I to do tego stopnia, że według na przykład Forbesa, podobno jest obecnie w Polsce więcej zwolenników funkcjonowania w ramach wspólnej waluty euro niż przeciwników. Z tego wynika, że duża część Polaków nie ma zaufania do obecnej polityki Banku Centralnego i obawia się o swoje oszczędności zarówno pod kątem inflacji, jak i w relacji do euro, dolara amerykańskiego czy franka szwajcarskiego. Sytuacja potencjalnych sporów z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi są kolejnymi zagrożeniami, które mogą wpływać na dalsze osłabienie złotówki, ale mam cichą nadzieję, że do poważnych sporów jednak nie dojdzie. Jeśli chodzi o politykę Banku Centralnego, to z moich obserwacji wynika, że przypadek Polski nie jest przypadkiem jednostkowym. Część Banków Centralnych na świecie zdecydowała się prowadzić podobną politykę. W pewien sposób dla państw jest to opłacalne, po pierwsze pod wpływem inflacji dług państwowy realnie się zmniejsza (dewaluuje), a po drugie odsetki od tego długu pozostają na relatywnie niskim poziomie (poniżej inflacji). No ale, tak jak wspomniałem wcześniej, dla osób posiadających oszczędności taka sytuacja niekoniecznie jest korzystna.

Czy możemy się przed tym zabezpieczyć?

Nie chciałbym, aby moje rozważanie było odczytywane jednoznacznie jako zachęta to kupowania walut obcych. Na pewno jest pewien poziom walut w relacji do polskiej złotówki, powyżej którego import staje się coraz mniej opłacalny, a importować pewne dobra trzeba, na przykład środki produkcji, nowoczesne i zaawansowane urządzenia, etc. Musi istnieć swego rodzaju równowaga, również na rynku walutowym, ponieważ jej zakłócenie powodowałoby konsekwencje dla gospodarki. Dlatego mam nadzieję, że gdyby te poziomy zostały wyraźnie przekroczone, to dojdzie do interwencji Banku Centralnego na rynku walut. A jak wspomniałem wcześniej, stopień osłabienia polskiej złotówki jest już dość spory. Na dzisiaj ochrona oszczędności przed inflacją w postaci inwestowania w obligacje, nawet globalne jest w pewien sposób ograniczona. Tylko nieliczne instrumenty dłużne są obecnie w stanie dać rentowność wyższą niż inflacja, a jeśli nawet to w większości przy podwyższonym ryzyku kredytowym oraz ryzyku stopy procentowej. Tradycyjnie mówi się, że na przykład akcje są zabezpieczeniem przed inflacją, ale pragnę zdecydowanie podkreślić, że akcje nie są dla każdego inwestora i wymagają zdecydowanie głębszej analizy.

Często przy okazji inwestowania pojawia się słowo dywersyfikacja, czyli coś, co w skrócie możemy nazwać różnicowaniem inwestycji w celu zmniejszenia ryzyka. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Jestem zwolennikiem dywersyfikacji w celu właśnie optymalizacji ryzyka inwestycyjnego. Dywersyfikację można uzyskać na przykład, inwestując poprzez renomowane fundusze inwestycyjne. Opłaty w funduszach są obecnie znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu, dodatkowo mamy możliwość inwestowania również na rynkach globalnych. W zasadzie każda inwestycja cechuje się kilkoma czynnikami: płynnością, czyli okresem, w którym możemy ją spieniężyć, oczywiście rentownością i wahaniami, gdyż rynek praktycznie w każdym okresie wycenia dane aktywa trochę inaczej. W zależności od tak zwanej fazy cyklu koniunkturalnego w gospodarce jedna faza jest korzystniejsza dla danego aktywa, a inna mniej korzystna. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę aktywa takie, jak nieruchomości, akcje, surowce (w tym metale szlachetne), obligacje i na przykład gotówkę (rozumianą jako lokaty bankowe), to każde z tych aktywów w jednej fazie zarabia lub nawet dobrze zarabia, a w innej wręcz traci. Wzajemne powiązanie ze sobą stóp zwrotu w poszczególnych okresach nazywa się wzajemną korelacją stóp zwrotu. To przedmiot zainteresowania tak zwanej teorii portfelowej, a to już kwestia bardziej specjalistyczna i indywidualna.

*** Materiał należy traktować jako wyłącznie wyraz osobistych poglądów autora. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

Marcin Ślawski
Doradca, menedżer i analityk finansowy. Od kilkunastu lat związany z branżą inwestycyjną. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CAI) – Związek Maklerów i Doradców (ZMID). Uczestnik międzynarodowego programu z zakresu ekonomii, finansów inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych „The Chartered Financial Analyst” w ramach CFA Institute (USA). Certyfikowany marketer The Chartered Institute of Marketing (Anglia) i posiadacz tytułu „Associate” w ramach tej organizacji. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi, studiów podyplomowych Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe oraz Rynek Nieruchomości. Uczestnik kursów z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 12
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl