Wydania specjalne

Hutchinson w Łodzi strategiczny dla branży motoryzacyjnej

Hutchinson w Łodzi strategiczny dla branży motoryzacyjnej

Projektowanie i produkcja inteligentnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej i przemysłu, tworzenie przyszłych rozwiązań w zakresie mobilności na ziemi, morzu i w powietrzu – tak można krótko scharakteryzować firmę Hutchinson z Łodzi.

Hutchinson w Łodzi jest strategicznym producentem dla branży motoryzacyjnej i przemysłu. Dostarcza na światowe rynki dynamiczne oraz statyczne uszczel­nienia karoseryjne. Z produktów firmy korzystają największe koncerny motoryzacyjne, lotnicze i produ­cenci sprzętu AGD.W systemy uszczelnień wyprodukowane przez łódz­ki zakład wyposażonych jest aż 3,7 mln samochodów jeżdżących po drogach Europy (to 17 proc. wszystkich europejskich aut). Z produkcji firmy korzysta ponad 20 samochodowych marek i 70 modeli, m.in. BMW, JLR Jaguar&Land Rover, grupa VW (Volkswagen, Porsche, Audi i Skoda), Daimler, grupa Renault-Nissan, PSA, Volvo.W pasy transmisyjne z Łodzi wyposażone jest 50 proc. europejskiego sprzętu AGD. Prawie cała produk­cja zakładu jest eksportowana, głównie na rynki UE.

Jeden z największych pracodawców

Zakład przy ul. Kurczaki w Łodzi powstał w 2003 roku jako trzecia fabryka w Polsce. Był zlokalizowany w strefie przemysłowej, na terenach dawnej fabryki Polmo. W 2007 roku powstał drugi zakład Hutchin­son w Łodzi – Łódź 2 przy ul. Lodowej, produkujący uszczelnienia precyzyjne, lotnicze i przemysłowe oraz systemy antywibracyjne montowane w autach Volvo, Fiat, VW, Renault, Peugeot, Citroen, Land Rover czy Porsche. Odbiorcami są też bezpośrednio produ­cenci części, m.in. Bosch, Valeo czy TRW.

W 2006 roku zakład stał się stał się częścią Łódz­kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefy powołano po to, by zwalczały bezrobocie, ale również wdraża­ły innowacje, przyczyniając się do rozwoju regionu. Hutchinson był wśród pierwszych firm, które to wy­zwanie podjęły. Zatrudnił wówczas 600 osób, a więk­szość z nich to kobiety, które po likwidacji przemysłu włókienniczego miały kłopot ze znalezieniem pracy.

Od 2003 roku Hutchinson inwestuje w kolejne za­kłady, rozwijając produkcję i zatrudnienie. Obecnie jest jest jednym z największych pracodawców w Ło­dzi: zatrudnia w 4 lokalizacjach (łącznie z logistyką) 3500 osób.

Strefa przemysłowa a osiedla

Zakład Hutchinson na łódzkich Chojnach położony jest w strefie przemysłowej, blisko torów kolejowych i projektowanej wzdłuż nich trasy Jędrzejowskiej. Ze względu na lokalizację tereny te były atrakcyjne dla inwestorów przemysłowych i od początku takie było ich przeznaczenie. Z Hutchinsonem sąsiadują przed­siębiorstwa – Asco Emerson Automation, palarnia kawy Berotex. Niedaleko powstaje największe cen­trum logistyczne Panattoni.

Dynamiczny rozwój osiedli mieszkaniowych wokół zakładu przy ul. Kurczaki stworzył konieczność zna­lezienia rozwiązań ograniczających oddziaływanie zapachowe. Prace badawcze rozpoczęły się już w 2013 r. Ze względu na brak gotowych rozwiązań techno­logicznych dla przemysłu elastomerów, pracownicy działu badawczego we współpracy z Politechniką Łódzką oraz podwykonawcami wypracowali innowa­cyjne, pionierskie rozwiązanie wieloetapowego pro­jektu dezodoryzacji substancji zapachowo czynnych. W 2016 r. zrealizowano pierwszy etap – instalację tzw. skrubera, zaś w 2018 roku zakończył się drugi etap – instalacja adsorbera.

W kolejnym etapie usprawniono i wprowadzono zautomatyzowany monitoring pracy instalacji w try­bie ciągłym 24/7.

Ponadto zakład wykonał wyciszenia urządzeń i wy­budował ekrany akustyczne, nawet od strony osiedli, które dopiero są budowane. Poprzez reorganizację ruchu udało się także zminimalizować uciążliwości wynikającą z transportu. Przy udziale pracowników wykonano nasadzenia szpaleru tui, poprawiając este­tykę otoczenia. W instalacje mające na celu poprawę stosunków dobrosąsiedzkich z osiedlami mieszka­niowymi Hutchinson zainwestował kilka milionów złotych, wyprzedzając nawet zapisy projektowanej w Polsce ustawy odorowej.

Równocześnie zakład wdrożył system komunika­cji społecznej informując o postępach prac na bieżą­co, zarówno bezpośrednio instytucje kontrolne oraz samorządowe, jak i mieszkańców za pośrednictwem strony www.przyjaznesasiedztowo.pl. i w trakcie spotkań na terenie zakładu. Doskonalenie rozwiązań w tym obszarze stało się stałym elementem działań zakładu. Kolejnym etapem prac jest prowadzenie mo­nitoringu odorowego w ramach tzw. Planu Zarządza­nia Odorami we współpracy z Politechniką Łódzką.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są wpisane w misję całej Grupy Hutchinson. Firma wspiera wolontariat pracowniczy załogi i ro­dzin, którego efektem są liczne inicjatywy społecz­ne i aktywny udział w łódzkich akcjach związanych z bezpieczeństwem i ratowaniem życia, ochroną środowiska czy sportem. Silna reprezentacja załogi Hutchinsona uczestniczyła w biciu rekordu świata w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krąże­niowo-oddechowej czy w udzielaniu pierwszej pomo­cy medycznej z okazji Europejskiego Dnia Przywraca­nia Czynności Serca. Ponadto, już tradycyjnie przed Dniem Ziemi, grupa pracowników Hutchinsona wraz z uczniami usunęła pół tony śmieci śmieci z ulic i te­renów zielonych na Chojnach.

Sponsorowanie sportu jest częścią społecznego za­angażowania Hutchinsona. Zakład Hutchinson spon­soruje drużynę piłkarzy ręcznych UKS Anilana. Dru­żyna Hutchinson Anilana Łódź zamknęła sezon II ligi piłki mężczyzn z doskonałym wynikiem – 1. miejscem i awansem do I ligi.

Na zaproszenie organizatora – Rady Osiedla Łódź Choj­ny, Hutchinson przygotował stoisko na tegorocznym Fe­stynie z okazji zakończenia lata, organizując szkolenie jak ratować życie. Z kolei w ramach współpracy ze szko­łami pracownicy Hutchison realizują program naucza­nia z zakresu ochrony środowiska, prowadzą warsztaty z doskonalenia zawodowego. To tylko niektóre spośród licznych form angażowania się zakładu i jego pracowni­ków w życie społeczności lokalnej.