Bez kategorii

Cash Flow, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Cash Flow, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji bez precedensu – w obliczu obecnej pandemii koronawirusa wielu firmom grozi bankructwo.

Z dnia na dzień kontrahenci przestali regulować zobowiązania na czas, a wiele firm w ogóle musiało zawiesić działalność. Czy można było odpowiednio wcześnie przygotować się na taką sytuację? W pewnym zakresie na pewno. Przed utratą płynności finansowej, a więc realnym bankructwem, może uratować firmę odpowiednio wcześnie przeprowadzona analiza rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, to jeden z elementów sprawozdania finansowego większych firm, warto go jednak przygotowywać w każdej firmie. Pozwala on w sposób przejrzysty ocenić stan finansów firmy. Wiadomo, że każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by jego firma, czy przedsiębiorstwo zachowało płynność finansowa, która jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania. Bez płynności finansowej nie jesteśmy w stanie regulować bieżących należności w wymaganej wysokości i czasie.

Jak więc sprawdzić naszą płynność finansową?

Wykonując analizę cash flow. Gdy bada się przepływy pieniężne, bierze się pod uwagę trzy segmenty: działalność operacyjną, działalność inwestycyjną, działalność finansową. Działalność operacyjna obejmuje produkcję, a także sprzedaż towarów albo usług. Gdy badamy przepływy pieniężne w tym segmencie, sprawdzamy, jaką kondycję ma działalność podstawowa. Działalność inwestycyjna to te koszty, które w przyszłości mają przynieść zysk firmie. Zaliczamy do nich zakup udziałów, kupno środków trwałych albo udzielone pożyczki. Działalność finansowa to wszystkie przychody i koszty, które wiążą się z finansowaniem firmy. Mogą to być kredyty, pożyczki czy dywidendy.

Po co wykonywać analizę cash flow w firmie?

Przede wszystkim dla poznania, kiedy pojawiają się wąskie gardła finansowe, na jak długo potrzebujemy finansowania zewnętrznego i w jakiej wysokości. To może uchronić nas przed braniem kosztownych produktów finansowych dostępnych dla firmy cały rok. Ważne, by analizę tę wykonywać z prognozami przepływów, a nie koncentrować się na historycznych danych. W celu zachowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej powinna być utrzymywana odpowiednia relacja pomiędzy wpływami i wydatkami środków pieniężnych tak, aby osiągane na bieżąco wypływy pokryły niezbędne bieżące wydatki. Ponadto, powinna przy tym istnieć pewna rezerwa środków pieniężnych pozwalająca na wywiązywanie się z bieżących zobowiązań w razie zachwiania w spłatach należności, czyli tak zwana rezerwa na złe długi.

Następstwem pogorszenia, bądź utraty płynności finansowej jest nie tylko wzrost kosztów finansowych, ale również, a może i przede wszystkim utrata zaufania naszych kontrahentów, która w dłużej perspektywie może powodować limity zakupu surowców czy obowiązek regulowania dla nas przedpłat. Praktyczne zastosowanie wskaźników cash flow pozwala nie tylko precyzyjnie określić bieżący stan finansowy firmy, ale także daje możliwość dokładnego przewidywania, jaki wpływ na kondycję przedsiębiorstwa będzie mieć podjęcie danego projektu lub zaplanowanie określonych wydatków. To z kolei pozwala skuteczniej i rozsądniej zarządzać finansami, co przekłada się na większą rentowność firmy.

Nadia Goszczyńska

Wskaźniki płynności finansowej

Runway wskazuje czas, jaki pozostał firmie do momentu niewypłacalności w hipotetycznym scenariuszu nieosiągania przez firmę żadnych przychodów. Jak go wyliczyć? Najprostszy sposób to podzielenie sumy stanu gotówki na kontach firmy oraz dostępnego finansowania dłużnego (np. limit kredytu obrotowego) na dzień wyliczania wskaźnika przez kwotę miesięcznych kosztów stałych w przedsiębiorstwie.

Cykl konwersji gotówki (zwany cyklem środków pieniężnych) pokazuje okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty zobowiązań), do momentu wpływu gotówki z tytułu należności. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może sugerować kłopoty z zachowaniem płynności. Im krótszy cykl środków pieniężnych, tym większy zysk dla firmy, ponieważ pieniądze zainwestowane w aktywa bieżące wracają do firmy szybko i mogą być ponownie reinwestowane.

Nelko Meblowanie Finansów

Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. 577 410 710
biuro@nelko.pl
MeblowanieFinansow.com.pl