Biznes

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi realizuje programy pomocy dla łódzkich przedsiębiorców: pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, finansowe wsparcie dla zatrudniających pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 10 pracowników)

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

 

Dla zatrudniających pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianego  jako zmniejszenie sprzedaży, towarów lub usług w ujęciu ilościowym i wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%,
  • Wsparcie przysługuje na okres nie dłuży niż 3 miesiące,
  • Po zakończeniu wsparcia przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie,
  • Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów o co najmniej 30%, 50% lub 80 %,
  • Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników w danym miesiącu objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników.
  • Wnioski są przyjmowane od 10 kwietnia przez 14 dni (termin 14 dni ustalił ustawodawca)

 

Szczegółowe informacje na lodz.praca.gov.pl w zakładce „tarcza antykryzysowa”

Od 14 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 50% lub 80 %,

Wsparcie przysługuje na okres nie dłuży niż 3 miesiące,

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania,

Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę, oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na stronie lodz.praca.gov.pl w zakładce „tarcza antykryzysowa” znajdują się szczegółowe zasady i druki do wypełnienia oraz sposób jak je wysłać do PUP. W razie wątpliwości, w godz. 8:00 – 16:00, przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc pod nr 42 638 56 48.